Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “ TURBO MEISTARS ”, reģ.Nr. 40003798720, jur.adrese Rīga, Gulbju iela
35, LV-1076 (turpmāk arī – TURBO MEISTARS )
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp TURBO MEISTARS un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar
TURBO MEISTARS un/vai lieto TURBO MEISTARS mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
TURBO MEISTARS ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda
informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta TURBO MEISTARS savus datus vai TURBO MEISTARS tos iegūst savā
īpašumā citos veidos, kādēļ TURBO MEISTARS ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā TURBO MEISTARS vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā
Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam
pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un
Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja TURBO MEISTARS atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas TURBO MEISTARS mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, TURBO MEISTARS apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu TURBO MEISTARS normatīvajos dokumentos norādītos
pienākumus; • lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu
Lietotājam informāciju par TURBO MEISTARS piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir
piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā TURBO MEISTARS?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo TURBO MEISTARS;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta TURBO MEISTARS serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar TURBO MEISTARS pakalpojumiem, TURBO MEISTARS serveri uztur unikālu darbības
žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; •
piekļuves laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu
atskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.
6. Kādus līdzekļus TURBO MEISTARS izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

TURBO MEISTARS var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda,
izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. TURBO MEISTARS arī var saņemt
personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī TURBO MEISTARS var piesaistīt trešo
personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. TURBO MEISTARS ir
pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu
sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot TURBO
MEISTARS apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši
un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos
saziņas kanālus ar TURBO MEISTARS . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums
neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai TURBO MEISTARS varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, TURBO
MEISTARS jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja TURBO MEISTARS
mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot TURBO MEISTARS intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga
atbalsta sniegšana Lietotājam, TURBO MEISTARS ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam
ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par TURBO MEISTARS
leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti
jauni un/ vai individuāli TURBO MEISTARS pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – TURBO MEISTARS ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu
prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
TURBO MEISTARS ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
TURBO MEISTARS var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem
mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt TURBO
MEISTARS sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie
palīdz TURBO MEISTARS uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto TURBO MEISTARS mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek
sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts
un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
TURBO MEISTARS apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr
Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams TURBO MEISTARS leģitīmo interešu realizācijai
un aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot TURBO MEISTARS pakalpojumus vai sazinoties ar TURBO MEISTARS , Lietotājs piekrīt TURBO
MEISTARS pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.
TURBO MEISTARS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas
datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, TURBO
MEISTARS pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus,
ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
TURBO MEISTARS rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas TURBO MEISTARS vārdā un uzdevumā
apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus
drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši TURBO MEISTARS deleģējumam un
normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt TURBO MEISTARS rīcībā esošos personas datus
saviem nolūkiem.
TURBO MEISTARS neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu
zudumu, ja tas nav atkarīgs no TURBO MEISTARS , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām
personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā TURBO MEISTARS paziņos par to Lietotājam.
Tāpat TURBO MEISTARS par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez
nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības
pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas
Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu TURBO MEISTARS spēj uzskatāmi parādīt, ka
personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
TURBO MEISTARS glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem
šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie TURBO MEISTARS , lai saņemtu TURBO MEISTARS rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus TURBO MEISTARS rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no
TURBO MEISTARS ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. TURBO MEISTARS nesniegs Lietotājam informāciju
par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām
likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie TURBO MEISTARS vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija,
www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar TURBO MEISTARS iespējams izmantot e-pastu info@dizel.lv
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas TURBO MEISTARS (67617178 un info@dizel.lv)


Zvanīt